PERSONBIL KLASSE B OG BAUT

Klasse B og Baut gir førerkort til å kjøre personbil med en tillatt totalvekt på opp til 3500kg. Etter at du har fylt 16 år og tatt trafikalt grunnkurs, kan du begynne å øvelseskjøre. Både privat men også hos en trafikkskole. Det er anbefalt å ta opplæringen så tidlig som mulig slik at man kan mengdetrene med all kunnskap frem til man fyller 18 år eller har en førerprøve.

Har man mulighet til å øvelseskjøre hjemme, er dette sterkt anbefalt. Øvelseskjører du mye før du avlegger førerprøven, får du en verdifull kjøreerfaring. For å bli en bedre sjåfør og redusere risikoen for at du skal havne i en ulykke, bør du derfor begynne å øvelseskjøre så tidlig som mulig.

110 timer bak rattet

Statens vegvesen anbefaler at du har minst 110 timer bak rattet, eller har kjørt over 2000 km før du går opp til førerprøven. Det tilsvarer én time i uka i to år. Da holder man kostnadene nede og blir samtidig mer trygge i trafikken. Bruk gjerne Gjensidige sin app for å loggføre dine kilometer på veien. Feste trafikkskole ønsker gjerne at foresatte / ledsager er med på kjøretimen slik at trafikklæreren kan komme med tips og informasjon som er kjekt å ha med seg når man øvelseskjører privat.

Feste trafikkskole vil hjelpe deg som elev til å nå ditt mål med førerkortet - enten du ønsker å bruke lang tid eller vil ta det over tid. Vi tilbyr alle nye elever en gratis prøvetime. Trykk på linken for å benytte deg av dette.

Manuell eller automatgir

Du kan velge om du ønsker å ta opplæringen på manuell gir eller automat. Med automatgir vil du få en kode i førerkortet som begrenser førerretten til kun å gjelde biler med automatgir. Men om du senere ønsker å kjøre bil med manuell gir, kan du ta en ny praktisk prøve. Våre automatbiler er elektrisk eller hybrid.

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

- er trafikksikker
- gir god samhandling
- fører til god trafikkavvikling
- tar hensyn til helse, miljø og andres behov
- er i samsvar med gjeldende regelverk

Øvelseskjøring (informasjon fra statens vegvesen)

Før du tar kjøretimer eller øvelseskjører, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Å øvelseskjøre mye er viktig for at du skal bli en sikker trafikant som unngår ulykker. Husk at når du øvelseskjører gjelder krav til helse (Lovdata) både for eleven og ledsageren. Du må ikke øvelseskjøre hvis du er beruset, trøtt, syk eller på annen måte svekket slik at det ikke er trygt å kjøre.

Øvelseskjøre privat eller på trafikkskole?

Det kan være lurt å starte opplæringen med timer hos en trafikkskole. Du lærer raskere, og det blir tidlig trygt å øvelseskjøre privat. Du som øvelseskjører, trafikklæreren og den du øvelseskjører med privat, bør samarbeide tett gjennom hele opplæringen. Slik kan den grunnleggende opplæringen skje mest mulig effektivt og sikkert, og gi et godt utgangspunkt for videre opplæring.

For at du skal få øvd nok, vil mesteparten av øvelseskjøringen måtte skje privat. Tar du førerkortet for første gang, bør du bruke minst to år på opplæringen før du går opp til førerprøven.

Øvelseskjøring må ikke være til fare eller unødig ulempe for annen trafikk.

Hva må du ha med når du øvelseskjører?

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, kan du finne ditt øvelseskjøringsbevis på Din side hos statens vegvesen.

Hvor kan du øvelseskjøre?

Hvor du øvelseskjører, må velges etter hvor langt du er kommet i opplæringen. Unngå øving i tett trafikk og høy fart før du er god nok til å følge trafikkrytmen. På øvingsbane eller avsperret område kan du kjøre alene når den som er med deg ser deg hele tiden og kan instruere deg.

Øvelseskjøring i utlandet

Våre regler for øvelseskjøring gjelder bare i Norge. Hvis du ønsker å øvelseskjøre i utlandet, må du følge reglene som gjelder for øvelseskjøring i det landet og rette deg etter disse. Reglene om øvelseskjøring er ulike i alle land. For å øvelseskjøre for eksempel Sverige må ledsageren ha gjennomgått en spesiell opplæring og registrert seg hos myndighetene.

Den som øvelseskjører med deg må...

Over 25 år

Er du over 25 år, er du fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs. Dette innebærer at du kan øvelseskjøre uten å ha kurset. Når du kjører, må du ha med legitimasjon med bilde som viser at du er over 25 år.

Opplæringen er delt opp i 4 trinn

Trinn 1
I trinn 1 er målene hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet. Opplæringen består av trafikalt grunnkurs. Kurset er felles for alle de lette klassene. Det skal bidra til at eleven får en grunnleggende forståelse for hva førerrollen og førerdyktighet innebærer. Kurset omfatter bl.a. førstehjelp og å være trafikant i mørket.

Trinn 2
I trinn 2 skal eleven lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal tilegne seg kunnskap om kjøretøyet og bilføreransvaret i tillegg til grunnleggende kunnskap om mennesket og vegen. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring. Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en trinnvurdering i samsvar med § 7-5. Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

Trinn 3
I trinn 3 er målene rettet mot elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø. Kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen inngår. Ved avslutningen av trinn 3 skal eleven kjøre selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å bestå førerprøven. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring.

Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en trinnvurdering i samsvar med § 7-5. Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn. Sikkerhetskurs på øvingsbane er obligatorisk for alle som skal ha førerett i klasse B. Kurset skal bidra til at eleven videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker, bl.a. gjennom øving som ikke kan gjennomføres på veg. Kurset gjennomføres mot slutten av trinn 3, unntaksvis i tilknytning til sikkerhetskurs på veg i trinn 4.

Trinn 4
Målene i trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen. Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk for alle som skal ha førerett i klasse B. Kurset skal bidra til at eleven videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker, bl.a. gjennom selvstendig øving på veg. Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok til å nå fram til hovedmålet for opplæring til førerkort klasse B. I tillegg må det suppleres med tilstrekkelig øving gjennom opplæring ved trafikkskole, øvingskjøring eller begge deler.

Gjennomføring av opplæringen og læringsutbytte

Det er grunn til å tro av de fleste vil ha best utbytte av å fordele føreropplæringen over tid. Fordelt opplæring vil gi anledning til bl.a. modning og privat øving både mellom vanlige kjøretimer og mellom obligatoriske deler. Det vil også gi bedre anledning til å nå målet når det gjelder mørkekjøring, og til å få erfaring fra kjøring på alle slags føre. Ikke minst vil det gjøre det lettere å unngå for stort fravær fra arbeidsplass eller skole samtidig som en ønsker å gjennomføre føreropplæringen. Forskning tyder på at de som har omfattende kjørerfaring, er mindre ulykkesutsatt den første tiden etter at de har fått førerkort. Omfattende privat øving, mengdetrening, anbefales, spesielt etter gjennomføring av sikkerhetskurs på veg.

Kommende kurs

Vis alle

Våre lærere på personbil klasse B